Delovni čas: PON-PET = 10:00-13:00 in 14:00-18:00  / SOB = 9:00-13:00

E-mail: info@e-mepoganja.si

Pomoč uporabnikom: 051 356 461

Pogoji za najem

Splošni pogoji najema

  • vožnja s kolesom je na lastno odgovornost
  • najemniki vozila so dolžni paziti na najeto vozilo, ga vrniti v brezhibnem stanju in do določene ure. V primeru poškodovanja kolesa, najemnik krije nastale stroške.
  • morebitno servisno posredovanje med najemom ni vključeno v ceno
  • pred najemom najemnik plača varščino in sicer za električno kolo 100 EUR. V primeru vračila nepoškodovanega in brezhibnega kolesa najemodajalec varščino vrne.
  • večdnevni najem traja predvidoma od prvega dne od 09:00 do zadnjega dne do 19:00
  • dnevni najem traja predvidoma od prvega dne ob 9:00 do drugega dne do 8:00
  • v primeru, da se ure trajanja najema spremenijo glede na zgoraj opredeljene, jih najemodajalec in najemnik predhodno uskladita in potrdita
  • v primeru, da najemnik ne vrne kolesa do dogovorjene ure, se vsaka nadaljnja začeta ura obračuna in sicer 4 EUR/uro

Najemnik kolesa podpiše pogodbo, v kateri soglaša s pogoji najema.

Najemodajalec:

Center E vozil d.o.o, V Karlovce 31, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Bogdan Znoj

 in

Najemnik (ime in priimek): _______________________________

Naslov (ulica in pošta):_______________________________________

Vrsta osebnega dokumenta:___________________________________

Številka osebnega dokumenta: _______________________________

 

SOGLAŠATA Z NASLEDNJIM:

 

Člen 1: Definicija
 

Najemodajalec po tej pogodbi je lastnik predmeta, ki se oddaja v najem oziroma oseba, ki po pooblastilu lastnika oddaja predmet pogodbe v najem.

Najemnik po tej pogodbi je oseba, ki vzame v skladu s to pogodbo dogovorjen predmet v najem.

Predmet, ki se oddaja v najem, je premična ali nepremična stvar, ki se oddaja in je definiran v 2. in 3. členu te pogodbe.

 

Člen 2: PredmetNajemodajalec odda najemniku, najemnik pa sprejme naslednje predmete:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatne informacije o predmetu (opis predmeta, starost, serijska številka, tip, posebne specifikacije, barva) ……………………………………………………………………………………………………….

Vrednost predmeta pogodbe na dan podpisa te pogodbe je _____ EUR.

 

Člen 3: Stanje predmetaZunanji izgled predmeta, stanje komponent, delovanje predmeta, morebitne pomanjkljivosti:……………………

 

Člen 4: Uporaba in podnajemNajemnik ne sme brez pisnega soglasja najemodajalca oddati ali posoditi predmeta te pogodbe v podnajem.

 
Najemnik se zavezuje, da ne bo uporabljal predmeta za kakršnekoli nezakonite namene in brez posebnega pisnega soglasja najemodajalca ne bo uporabljal predmeta v nasprotju z njegovo običajno oziroma posebej dogovorjeno rabo.

 

Člen 5: Trajanje najemaTa najemna pogodba se sklepa za obdobje ……………… dni/mesecev/let.

To obdobje začne teči z dnem …../……/…… ob …….:…….. in se konča …../……/…… ob …….:……..

Člen 6: najemninaZa uporabo predmeta, za obdobje iz 5. člena, se zaveže najemnik plačati najemodajalcu najemnino v višini …………….EUR/dan. V to ceno so vštete tudi vse morebitne davčne dajatve.


Najemnik se zavezuje najemodajalcu plačati v tem členu dogovorjen znesek najemnine najkasneje do dne prevzema predmeta najema pa tej pogodbi.

 
V primeru, da z iztekom obdobja določenega v 5. ­­­členu najemnik ne vrne najetega predmeta, se zaveže najemodajalcu za vsak dan zamude plačati dnevno ceno najema ter najemodajalcu povrniti škodo nastalo zaradi nepravočasnega vračila predmeta najema v višini ___% skupaj dogovorjenega zneska najemnine.

 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemojemalec krije tudi stroške potrebne za običajno rabo predmeta, ki nastanejo v času najemnega razmerja.

 
Najemnik se zavezuje, da bo najeti predmet uporabljal kot dober gospodar ter ga brez soglasja najemodajalca ne bo uporabljal za rabo, ki presega običajno rabo takšnega predmeta,


V kolikor 10. člen ne določa drugače, dogovorjena najemnina ne vključuje stroškov potrebnih za običajno rabo predmeta najema (npr.: porabljene elektricne energije itd.) Te stroške, ki nastanejo v času najemnega razmerja in vse do vračila predmeta najemodajalcu, krije najemojemalec.


V primeru, da najemojemalec v treh dneh po najemu izdelka naroči izdelek in plača aro za nakup novega izdelka, se mu najemnina vrne oziroma poračuna pri nakupu izdelka.

 

Člen 7: KavcijaNajemnik se strinja, da bo na začetku najemnega obdobja najemodajalcu plačal kavcijo v višini:

100 EUR za električno kolo.

Vplačan je znesek .………………………………………………….. (vpišite znesek s številkami in z besedo).


Ta kavcija bo v celoti vrnjena, če bo najemnik vrnil predmet najemodajalcu v takšnem stanju, kot ga je prejel. Najemodajalec lahko vzame oziroma delno zadrži kavcijo tudi do popolne odprave nastale škode na predmetu najema oziroma do vračila predmeta v stanju, v kakršnem je bil najemojemalcu izročen ob sklenitvi najemnega razmerja v primerih in pod pogoji iz 8. člena te pogodbe.

 

Člen 8: Vzdrževanje, poškodbe in krajaNajemnik se zavezuje, da bo najeti predmet vzdrževal in ga uporabljal skrbno in odgovorno, kot dober gospodar.

Najemnik je odgovoren za vse okvare in poškodbe, ki jih bo povzročil na predmetu te pogodbe. Odgovoraja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena v 2. členu te pogodbe.


V primeru, da najemnik po izteku najemnega razmerja, kot je dogovorjen v tej pogodbi, ne vrne predmeta te pogodbe najemodajalcu, se pogodbeni stranki dogovorita, da lahko najemodajalec najemnika namesto vračila predmeta zahteva plačilo odškodnine v višini vrednosti oddanega predmeta v najem, v vsakem primeru pa tudi zahteva povračilo vse škode, ki mu je nastala zaradi nezmožnosti uporabe predmeta najema v obdobju po izteku pogodbeno dogovorjenega najemnega razmerja. Povračila slednje pa ne more zahtevati, če namesto tega zahteva vračilo odškodnine zaradi zamude z vračilom po 3. odst. 6. člena te pogodbe.

V primeru, da najemnik ne vrne kolesa do dogovorjene ure, se vsaka nadaljnja začeta ura obračuna in sicer 4 EUR/uro.


V primeru, da najemnik vrne predmet po zaključku najemnega razmerja najemodajalcu v slabšem stanju, kot je bil predmet v trenutku njegove izročitve najemniku, in poslabšanje izvira iz okoliščin, ki presegajo običajno rabo predmeta (npr. zaradi neprimerne uporabe ali vzdrževanja, ki presega škodo, ki bi lahko nastala kot rezultat običajne uporabe ali če predmet potrebuje posebno čiščenje ali nego), se najemnik zavezuje povrniti najemodajalcu nastalo škodo v višini zmanjšanja vrednosti predmeta  ter mu povrniti stroške čiščenja oziroma popravila s strani strokovnjaka za to področje.

 

Člen 9: OdgovornostNajemnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, informacije in da je usposobljen za normalno uporabo predmeta te pogodbe. Predmet uporablja na lastno odgovornost. V primeru, da teh znanj nima, se zavezuje, da ta znanja pridobi pred uporabo predmeta te pogodbe.

Če so za uporabo predmeta potrebna posebna dovoljenja, se najemnik zavezuje, da jih ima oziroma da jih bo pridobil pred začetkom uporabe predmeta.

Najemnik se zavezuje, da bo s predmetom te pogodbe ravnal kot dober gospodar, ga nadzoroval in zanj skrbel. V primeru poškodb s strani najemnika ali tretjih oseb, ki nastanejo v času najema predmeta, vse do njegovega vračila najemodajalcu, odgovarja najemnik.

Najemodajalec se zavezuje, da bo pred izročitvijo stvari v uporabo najemnika obvestil o bistvenih lastnostih predmeta, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na njegovo običajno rabo ter da ima predmet lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo predmeta.

 

Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemojemalec.


Najemnik (podpis)                                                         Najemodajalec (podpis)

 

Svetovalec E-MePoganja
Zdravo! Svetovalec je trenutno nedosegljiv. Pošljite sporočilo, odgovorili bomo v najkrajšem času.

Spletno mesto uporablja piškotke, s pomočjo katerih lahko razločujemo med obiskovalci in izboljšujemo delovanje. Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
Se strinjam Informacije o piškotkih